4.1ماده اول را با هم مخلوط کنید.
2.سپس پنیر را اضافه کنید.
3.یک قاشق از مخلوط را روی هر ساقه کرفس به طور مساوی بزنید در صورت دلخواه چاشنی به آن اضافه کنید.