1. فر را در دمای 400 درجه روشن کنید.
2. فیله‌ها را در تابه آغشته به اسپری آشپزی بگذاريد.
3. در فر به مدت 18 دقیقه قرار دهید، تا زمانی‌ که کاملا پخته شوند.