فر را در دمای 350 قرار دهید.
ماهی ها را روی سینی پوشیده به اسپری آشپزی قرار داده شوید، نمک و فلفل به آن بزنید و در فر با درجه 350 به مدت 10 دقیقه قرار دهید یا تا زمانیکه ماهی ها پخته شوند.با لیمو سرو نمایید.