گریل را آماده کنید.
فیله ها را با روغن زیتون ، نمک و فلفل پوشش دهید و در قفسه گریل آغشته به اسپری آشپزی قرار دهید.
و 3 الی 4 دقیقه گریل کنید.یا تا زمانیکه فیله ها پخته شوند.
در همین حین ، به نانها مقداری سس تارتار زده و یک برگ کاهو در هر نان قرار دهید سپس فیله ها را بعد از آماده شدن در نان ها بگذارید و میل نمایید.