1. تمامي مواد را داخل ميكسر ريخته و آن ها را مخلوط مي‌كنيم.
2. پس از اين كه كاملا يك‌دست شدند از صافي رد كره و داخل ليوان سرو مي‌كنيم.