1.نودل را بپزید.
2.سپس در صافی ریخته و با کره و باقی مواد مخلوط کرده و سرو نمایید.