میگو رادرآب جوش 3 دقیقه می پزیم بعد با آب سرد می شوریم .میگو را با مواد باقی مانده ترکیب می کنیم تا مزه دار شود.
سپس ان را سرو میکنیم.