1-رشته ها را می پزیم.
2-صدف اسکالوپ وسوپ را به به جوش می آوریم و هویج را اضافه کنید.
3-سس سویا و رشته را با مخلوط ترکیب کرده و آن را سرو کنید.