1-کدو و سوپ را حدود 15 دقیقه با هم ترکیب می کنیم
2-مخلوط کدو را در مخلوط کن ریخته تا صاف شود.
3- کره را ذوب کرده آرد و پودر کاری را با آن ترکیب می کنیم.
4- کدو و باقی مواد را به مخلوط،اضافه می کنیم و آن را سرو میکنیم.