1. 5 مواداول تشکیل دهنده را در یک ماهی تابه بزرگ ترکیب کرده تا به جوش بیاید.
2.میگو، آهک و ریحان را اضافه می کنیم.اجازه دهید جا بیفتد و سپس آن را سرو میکنیم.