1. آب گازدار و قهوه ماربالیکور و یخ را در یک بطری ریخته و با هم مخلوط کنید و بطر را خو ب تکان دهید سپس پودر کاکائو و خامه را به آن اضا فه کنید به این ترتیب ژله مورد نظر آماده است.