1. آب‌ميو‌ها را با دستگاه آب‌ميوه‌گيري گرفته با هم مخلوط كنيد و همراه با قطعات يخ ميل كنيد.