1. 5 مواد اول را به جوش می آوریم بعد مرغ را خارج کرده و سیر و زنجبیل و را به آن اضافه می کنیم بعد مرغ را تکه می کنیم.
2. رشته فرنگی و سس سویا ر ا اضافه می کنیم تا زمانی که نرم شود و مرغ را به آن اضافه می کنیم تا خوب مواد بپزد.