1. کدوها را تفت می‌دهیم. تمامی مواد را با هم مخلوط کرده.