1. تخم‌مرغ را زده، ماست را اضافه مي‌كنيم و خوب هم مي‌زنيم.
2. آرد را اضافه كرده و دوباره مخلوط را زده تا گلوله‌گلوله نشود.
3. جوش‌شيرين را افزوده و نيمي از زعفران را با مايع مخلوط مي‌كنيم.
4. روغن را داغ كرده و با قاشق از مايع حاضر شده در روغن مي‌اندازيم تا سرخ شود.
5. شكر، آب و نيم ديگر زعفران را حرارت داده تا قوام بيايد.
6. سپس شيريني‌هاي سرخ شده را در شربت انداخته تا به خورد مواد برود.