1. پاستارا در آب جوش بمدت 6 دقیقه،می پزیم مارچوبه را به آب جوش اضافه کرده و 1 دقیقه می پزیم از صافی، عبور داده و با آب سردمی شوریم.
2. پاستا و مارچوبه، فلفل و 7 مواد دیگر را در یک کاسه بزرگ ترکیب کرده. tortellini و مارچوبه،رااضافه می کنیم.