1. همه مواد را با هم ترکیب كنيد. در ظرفی در بسته نگهداری کنید.