1. روغن را در تابه ریخته وتخم‌مرغ‌ها را اضافه می‌کنیم و هم می‌زنیم تا خودش را بگیرد.
2. بعد بقیه مواد را اضافه کرده، کمی هم زده تا مواد با هم مخلوط شود. بعد از چند دقیقه غذا حاضر است.