1. شكر، نمك، چيلي، فلفل‌قرمز، پودر سير، زيره سبز، خردل، فلفل‌شيرين و فلفل قرمز تازه را با هم ترکیب كنيد. روی استیک بمالید.
2. آن را در تابه آغشته به اسپری آشپزی روی حرارت قرار دهید، تا سرخ شود حرارت را کم کنید.
3. هشت دقیقه آن را روی تابه بگذارید بماند.
4. از تابه بیرون بياوريد و سرو كنيد.