تمام مواد تشکیل دهنده را در یک کاسه متوسط​​، ترکیب کرده و 5 دقیقه می گذاریم بجوش بیاید و از یک صافی عبور داده بعد میل می کنید.