كيك اسفنجي را به شكل گرد يا چهارگوش برش داده و روي يكديگر قرار دهيد. سپس به كمك چاقوي اره‌اي قسمت‌هاي اضافي كيك را ببريد كه كيك تقريباً به شكل توپ در بيايد. سپس اسفنج‌ها را برش‌هاي افقي دهيد و لابه‌لاي آن‌ها را خامة فرم گرفته استفاده كنيد. و روي يكديگر قرار دهيد. سپس قسمت‌هاي اضافي را با چاقو ببريد و به كمك خامة فرم‌گرفته سطح روي كيك را با استفاده از پالت خامه بكشيد و حالت دهيد. براي گل انار از خمير مارسيپان استفاده كنيد. در نهايت براي رنگ روي كيك انار از ژلة قرمز استفاده كنيد.