آرد را در ظرف گودي بريزيد و نمك، رازيانه و شكر را با آن آرد مخلوط كنيد. وسط آرد را گود كنيد و تخم مرغ، شير و زعفران را داخل آرد بريزيد و از مخلوط خمير درست كنيد. خمير نبايد چسبنده باشد. اگر خمير چسبندگي داشت، كمي آرد بيفزاييد و اگر سفت بود كمي شير اضافه كنيد تا خمير لطيفي به دست آيد. براي تهية كلوچه دو روش وجود دارد:
روش اول: از خمير گلوله هايي به اندازة يك گردو برداريد و با وردنه به صورت گرد و به قطر 2 تا 3 ميلي متر باز كنيد. سپس دو طرف آن را در روغن داغ سرخ كنيد و روي آن شكر بپاشيد.
روش دوم: خمير را با وردنه به ضخامت 2 ميلي متر و قطر 10 سانتيمتر باز كنيد و وسط آن دارچين، گردو و شكر بريزيد و دو طرف خمير را روي هم بياوريد و فشار دهيد. سپس در روغن سرخ كنيد.
نكته: براي تهيه بِرساق در اصل از روغن حيواني و در برخي موارد نادر از پيه آب شده استفاده مي شده است. روغن حيواني به زبان محلي «دان» ناميده مي شود.