سيرها را پوست مي كنيم و يا له مي كنيم يا مي كوبيم. كره نرم شده را با سير، نمك، فلفل و آب ليموترش مخلوط مي كنيم. مخلوط كره را به دو قسمت تقسيم مي كنيم و به نصفي جعفري اضافه مي كنيم. نصف ديگر را ساده استفاده مي كنيم. باگت ها را حلقه اي مي بريم و يا نان سفيدها را مثلثي شكل مي بريم. كره ها را روي نان ها مي ماليم و فري كه با 200 درجة سانتيگراد از قبل گرم شده در طبقة سوم 6 تا 8 دقيقه مي گذاريم تا برشته شود.
نكته: نيمي از نان ها را به كرة جعفري دار و نيم ديگر را براي كرة ساده استفاده مي كنيم و در نهايت دو نوع نان سيردار تهيه مي شود.