1. در یك قابلمه كره را ذوب كنید.
2. آرد را به آن اضافه كنید و آنقدر هم بزنید تا به صورت خمیرنرم و روانی درآید.
3. سپس مخلوط را حرارت دهید تا كمی گازدار شود.
4. شیر را بتدریج به مخلوط اضافه كنید.
5. مخلوط را هم بزنید تا به صورت خمیر كلفتی درآید.
6. نمك و فلفل را به خمیر اضافه كنید.
7. اكنون پنیر رنده شده را به خمیر اضافه كنید و آن را هم زنید و حرارت دهید.
8. مخلوط را آنقدر حرارت دهید تا پنیرها ذوب شوند.
9- سس پنیر آماده است.