1. هندوانه و خربزه را شسته و تمیز کرده، به چند قطعه 5 تا 8 سانتی برش زده، برش پوست های هندوانه را گرفته و بزرگ ترین برش را در ظرف مورد نظر قرار دهید.
2. برش‌های بعدی را به ترتیب کمی کوچک‌تر کنید و مثل کیک چند طبقه روی هم بچینید. در صورت تمایل می‌توانید از برش‌های خربزه نیز بین هندوانه استفاده کنید.
3. میوه‌های مورد نظر را برش یا قالب‌زده و به کمک خلال به هندوانه بچسبانید، هندوانه و خربزه را با هندوانه گل کن به‌صورت توپ در آورید.
4. با میوه‌های آماده شده کیک هندوانه را به دلخواه تزيین کنید.