1. ژلاتین و 4/3 فنجان آب جوش ترکیب کرده تا ژلاتین حل شود. سس قره قروت را بان اضافه کرده تا قوام بیاید پرتقال، سیب، و گردوی را درون ان ریخته وبا هم ترکیب می کنیم.
2. درون قالب را چرب کرده و با 2/3فنجان کاستارد، پوشش دهید ودر یخچال بگذارید.
3. کاهو ها را ریز کنید خامه ترش و سس مایونز، را به ان اضافه کرده و با کاهو ها ترکیب کنید.