باید قالب بخری. از این قالب های ماه و ستاره و گل و اینا. بعد نون تست ها رو به هر طرحی خواستی قالب میزنی گوجه رو حلقه حلقه میکنی قالب میزنی برای پنیر.... یا پنیر ور باریک باریک برش داده بعد قالب میزنی یا میتونی پنیر رو با چنگال حسابی خورد کرده. بعد با زیره. یا گردو . یا سبزی های خورد شده . مخلوط میکنی. روی میز کیسه میذاری. پنیر رو پهن میکنی رو کیسه. بعد قالب میزنی یا راحت ترش اینه که روی نون از مخلوط پنیر و گردوت میمالی. بعد نون رو قالب میزنی. خیار ها را به طول و نازک ( مثل پوست کندن خیار برش میزنید. بعد خیار های برش زده رو میذارید کنار هم و قالب میزنید بعد یک لایه نون. بعد یک لایه پنیر بعد خیار یا گوجه استفاده میکنید.