1-آلبالو هارو بشورید و بزارید خشک بشه ، بعد بریزید تو یه شیشه و با سرکه شیشه رو کامل پرکنید.
2- بعد چند قاشق شکر بریزید توش( بستگی به خودتون داره ) بعد از ۴۰ روز ترشی خوشمزه شما آماده ست.