1. روغن را روی حرارت آب کرده و بعداز خنک شدن مواد خشک را به آن اضافه می‌کنیم و یک‌بار چرخ می‌کنیم.
2. بعد از این که چند ساعت خمیر را در محیط استراحت دادیم( یک شب تا صبح) مواد را یک‌بار دیگر چرخ کرده، با وردنه پهن کرده قالب می‌زنیم.
3. روی شیرینی‌ها را با قلم‌مو زعفران آب شده کشیده و تخم خرفه می‌پاشیم و به مدت یک ربع در فر 175 قرار می‌دهیم.