1-فلفل دلمه ای را شسته و خشک کنید و محتویات داخل ان ها را خارج کنید سپس هر کدام از رنگ ها را به طور جداگانه رنده کنید و یا چرخ کنید سیرها را هم رنده کنید .
2-سپس هر کدام از فلفل دلمه ای رنده شده را به طور جداگانه با سیر ونمک وسرکه مخلوط کنید.
3-سپس هر کدام از سبزیجات و سیاه دانه را به یکی از رنگ های فلفل دلمه ای اضافه کنید فقط دقت کنید که رنگ های متضاد با یکدیگر را انتخاب کنید.