سرخ کردن مرغ با توجه به توضیحات بر روی بسته بندی مرغ. سپس با دقت هر تکه از مرغ را با ظرافت بر روی هر سیخ بکشید. بعد هر سیخ را در سس فرو ببرید. در صورت دلخواه میتوانید از چاشنی جعفری استفاده کنید.