1. همه مواد را هم‌زمان با یکدیگر خوب مخلوط کرده و روی شعله متوسط گاز گذاشته تا زمانی‌که از اطراف سس بجوش آی.
2. در این هنگام شعله را خاموش می‌کنیم. بعد از سرد شدن در ظرف در بسته و در یخچال نگهداری می‌کنیم.