1. همه مواد را با یکدیگر مخلوط کرده و در یخچال بگذارید تا جا بیافتد.