1. تمام مواد لازم را درون یک شیشه در دار ریخته و درب آن‌را محکم بسته و شیشه را خوب تکان دهید تا مواد با هم مخلوط شوند.
2. گوشت را همراه با سس مارینه داخل کیسه زیپ دار قرار داده و برای 4 ساعت استراحت دهید.
3. گوشت مارینه شده را به روش خود کباب کنید.