طرز تهیه در يك ظرف جو و گندم را مخلوط ميكنيم. سبزي كارده را خرد كرده و به آن اضافه ميكنيم. سه تنگ آب به آن و سير كوبيده شده را به آن اضافه ميكنيم و بعد ظرف را روي اجاق گاز ميگذاريم تا گرم شود (اندازه اي كه آب دست را نسوزاند) و بعد آن را از روي اجاق برداشته و مايه اي را كه از قبل تهيه كرده بوديم به آن اضافه ميكنيم و آن را در جاي گرم ميگذاريم و سر آن را مي پوشانيم و به مدت 12 ساعت به همين حال نگهداري ميكنيم و بعد آن را بيرون آورده و از آن مايع به مقدار يك شيشه مربا خوري بر ميداريم و براي مايه حره دفعات بعد استفاده ميكنيم. ظرف را به روي اجاق گاز گذاشته تا مدت يك ساعت به جوش بيايد. غذاي ما آماده براي صرف كردن ميباشد. طرز تهيه اولين مايه حره (آش كارده) مقداري جو و گندم آسياب شده را مخلوط كرده و با مقداري سبزي كارده و دو حبه سير مخلوط كرده و داخل يك شيشه ي مربا خوري ريخته و شيشه را با آب ولرم پر ميكنيم. اين مايه سه روز بعد وقتي ترش مزه شد قابل استفاده است.