1-بادنجان ها را روی شعله گاز یا در فر کبابی می کنیم .
2-سپس پوست آنهارا گرفته و با میکسر یا گوشکوب له می نماییم.
3- عصاره سیر الیت به بادنجانها می افزایم فلفل را افزوده و سپس از مخلوط شدن با بادنجان ماست را ریخته و خوب مخلوط می کنیم.