1-سس سويا ، شراب شري . پياز و زنجبيل را با گوشت قيمه شده مخلوط کرده آن را بصورت کوفته يک اينچي در آوريد.
2- سپس آبگوشت را جوشانده مدت سه دقيقه هم بزنيد و ادويه را با کوفته در آن بريزيد .
3-باز چند دقيقه ديگر سوپ را هم زده ، آنرا در ظرف خالي کنيد . سوپ آماده سرو است .