داخل يك ظرف لعابي توت‌فرنگي‌هاي تميز شسته و خشك شده و بدون كاسبرگ را يك رديف ريخته و يك رديف شكر مي‌ريزيم. اين كار را تا انتهاي توت‌فرنگي و شكر ادامه مي‌دهيم و به مدت 24 ساعت در يخچال قرار داده تا آب آن خارج شود. آب خارج شده را به مدت پنج دقيقه در ظرف لعابي حرارت مي‌دهيم سپس توت‌فرنگي‌ها را در پارچه سفيدي ريخته تا آب آن خارج شده و توت‌فرنگي‌ها در پارچه بماند سپس دوطرف پارچه توت فرنگي‌ها را جمع كرده و آن را در ظرف لعابي ديگري كه دو پيمانه آب درون آن ريخته‌ايد قرار داده و روي حرارت بگذاريد تا جوش بخورد و طمع و بوي توت‌فرنگي وارد آن شود و سپس دستمال را خارج كرده و آب توت‌فرنگي خارج شده را كه از ابتدا كنار گذاشته‌‌ايم به ظرف لعابي اضافه كرده و روي حرارت بالا قرار مي‌دهيم تا غليظ شود. بعد از سرد شدن درون شيشه نگهداري كنيد. براي سرو به صورت شربت از آن استفاده مي كنيم.