1-بوته درسته سير و به صورت افقي به دوقسمت تقسيم مي كنيم ، يك قاشق روغن زيتون روش مي ريزيم و توي فويل مي پيچيم و حدود ٥٠ دقيقه توي فر ٢٠٠ درجه ميذاريم ، بعد از خنك شدنشون سيرهاي نرم شده رو از پوست جدا مي كنيم. 2-سير له شده ، كره نرم ،پنير رنده شده ، جعفري خرد شده ، نمك و فلفل رو با هم مخلوط مي كنيم و روي برش هاي نان مي مي ماليم.
3-گريل فرو روشن مي كنيم و ٥ دقيقه نان ها رو توي فر ميذاريم ، طعمش فوق العاده بود