1.نخود پخته شده و سير و گشنيز را در ميكسر ريخته و ميكس ميكنيم.
2.بعد همه مواد رو با ماست ارده و روغن زيتون و نمك و فلفل توي ظرف مخلوط ميكنيم.