1-ماهی سالمون را با فلفل سیاه الیت و زنجبیل رنده شده و روغن زیتون الیت مرینیت کرده و برای یک ربع داخل یخچال بگذارید .
2-در این فاصله نودالیت را طبق دستور آماده کرده و آبکشی کنید .
3-ماهی سالمون را داخل کره سرخ کرده و به همراه کیپرز و گشنیز با نودل سرو کنید.