1. ابتدا كف سيني را چرب كنيد و سپس شكر را روي شعله بگذاريد. وقتي شروع به ذوب شدن كرد زير ظرف شعله پخش كن بگذاريد و حرارت را كم كنيد.
2. در غير اين صورت شكر ذوب شده( كارامل) سريع مي‌سوزد. مغز پسته خردشده را اضافه كنيد، در حدي كه اطراف پسته‌ها به كارامل آغشته شود.
3. بعد در حالي‌كه هنوز شعله روشن است خيلي سريع به‌وسيله قاشق گلوله‌هايي برداشته و در سيني چرب شده بگذاريد وقتي كه شيريني‌ها سرد شد در ظرف شيريني‌خوري بگذاريد و شيريني را نوش جان كنيد .


* هر چه قدر ميزان پسته در مقايسه با كارامل بيشتر باشد شيريني‌ها تردتر و خوشمزه‌تر مي‌شود.