مواد را به ترتيبي كه ذكر شده درون پارچ ميكسر ريخته و بگذاريد كاملا با هم مخلوط شوند. (براي تزئين از ليمو استفاده كنيد.)