1-مرغ را با نمک و زرد چوبه و پیاز خرد شده روی حرارت بگذارید.
2- نیم پز که شد هویج ریز شده را اضافه کنید. وقتی که پخته شد کشک و ورمیشل ونخودفرنگی را اضافه کنید.
3-بعد از نرم شدن ورمیشل سوپ آماده است.