1-قارچ و مارچوبه و نمک و فلفل و آویشن و مارچوبه را تف می دهیم.
2-نودل ها را در آب جوش ریخته و 4 دقیقه بجوشد و بعد آبکش می کنیم و تمامی مواد را با هم مخلوط میکنیم.