سيب زميني را نگيني خرد كرده و سپس سرخ مي كنيم سير را در كمي روغن با گشنيز تفت داده به سيب زميني سرخ شده همراه با نمك و فلفل اضافه مي كنيم و مي گذاريم حدود 2 تا 3 دقيقه با هم پخته شوند.
نكته: در اين غذا مقدار سير و گشنيز را به دلخواه مي توان تغيير داد سير و گشنيز سرخ نشوند فقط در حد تفت دادن باشد.