1-ابتدا خيارها را با پوست رنده كنيد و در صافي بريزيد تا آب آن گرفته شود. پنير خامهاي را در ظرفي بريزيد و با قاشق كمي آن را نرم كنيد و خيار آب گرفته را با نمك و فلفل به آن اضافه كنيد.
2-نان تست را با قالب يا كارد برش بزنيد و از مواد تهيه شده روي آن بماليد و با هويج رنده شده روي آن را تزيين و سرو كنيد.