ابتدا خاکشیر را به مدت ۵ تا ۱۰دقیقه خیس کنید وآن را چند بار شسته تا شن ریزه های آن شسته شود( ریگ شور)
طرز شستن :
خاک شیر را داخل یک لیوان و یا هر ظرف گود دیگری خواستید بریزید و تا لب لیوان پر از آب کنید تا حدی که آب از لیوان به بیرون نریزد با یک قاشق دوسه دور هم بزنید و صبر کنید تا خاکشیر ته نشین بشه و هر چه آشغال روی آب جمع شده به آرامی بیرون بریزید. مراقب باشید تا خاکشیر بیرون نریزد بعد خاکشیر لیوان را داخل یک لیوان خالی دیگر به آرامی بریزید و ته لیوان که شن ریزه جمع شده بیرون بریزید و دوباره داخل لیوان خاكشیر آب بریزید و این کار را چندبار انجام دهید تا ته لیوان شن ریزه و روی آب آشغال نباشد. ( یعنی خاک شیر را چند بار از لیوان اول به لیوان دوم بریزید و...)
سپس یک چهارم لیوان را از خاکشیر شسته پر نمایید و آب و عسل را به آن اضافه کنید و به آرامی هم بزنید تا عسل کاملاً در آب حل شود. در آخر، قطعات یخ ها را به آن اضافه کنید.