1. تمامی مواد را مخلوط می‌کنیم و درون تابه که چرب کرده‌ایم می‌ریزیم تا خودش را بگیرد.