فر را در دمای 350 قرار دهید.تارت ها را در سینی قرار داده روی آنها پنیر ریخته و سپس مقداری هلو قرار دهید.بادام های خرد شده را به طور مساوی روی تارت ها بریزید و سینی را در فر به مدت 5 الی 6 دقیقه قرار دهید تا پنیر ذوب شود.